PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO WWW.VAIKISKIZAISLAI.LT EL.PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Ivona Sakalauskė“ (toliau Pardavėjas) tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.vaikiskizaislai.lt (toliau Parduotuvėje) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas pranešimu į registracijos formoje nurodytą elektroninį paštą.
1.3. Pirkėjas, kiekvieną kartą prieš patvirtindamas užsakymą, turės iš naujo sutikti su Taisyklėmis pažymėdamas varnelę langelyje su prierašu „Susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis“.
1.4. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.5.3. juridiniai asmenys;

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra registruota Parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos Parduotuvėje esančiame skyriuje Privatumo politika.
2.2. Pirkėjas, sutikęs su Taisyklėmis, leidžia jo asmeninius duomenis naudoti UAB „Taduva“ tiesioginės rinkodaros tikslams.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1 . Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos Parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių pirkimo Pardavėju apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekės (-ių) užsakymo dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
4.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis (pažymėjęs varnelę langelyje su prierašu „Aš susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis“), įsipareigoja jų laikytis.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje Kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
6.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės ir pateiktos litais.
8.2. Pirkėjas apmoka už prekes pavedimu į nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytų apmokėjimo būdų, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kaip galima greičiau. Tik gavęs pranešimą, kad Pirkėjas atsiskaitė už prekes, Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntą ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Užsakymo patvirtinimas“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą „Apmokėti“), skiltyje „Užsakymo patvirtinimas“ paspaudus nuorodą „Spausdinti“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti sąskaitą-faktūrą. Sąskaitoje nurodoma: užsakymo numeris, pasirinktų prekių pavadinimai, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant pristatymo ir kitus mokesčius, bei apmokėjimui reikalingi rekvizitai.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9.3. Tiksli pristatymo kaina pamatysite tik suformavę užsakymą.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 4-10 darbo dienas nuo pranešimo apie apmokėjimo įvykdymą gavimo, išskyrus atvejus, kai prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas.
9.5. Taisyklių 9.3. punkte paminėti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimties atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8 Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje Prekių pristatymas.

10. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.2. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Kokybiškos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos;
11.2. Nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos per 7 dienas nuo prekės gavimo dienos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ .
11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais;
11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.3. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats skyrelyje Kontaktai nurodytomis ryšio priemonėmis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama, remiantis 4.2. punkte numatyta teise, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) ir už prekės (-ių) pristatymą sumokėtus pinigus.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.vaikiskizaislai.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
12.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.6. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.7 Draudžiama be raštiško sutikimo Ivonos Sakalauskės panaudoti bei platinti Parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.